Historisk høy andel uføre i Norge
Store kjønnsforskjeller

Blant kvinner og menn går det et skille ved 30-årsalderen. Fram til fylte 29 år er det flere uføretrygdede menn enn kvinner. Etter fylte 30 år er det derimot motsatt. Forskjellen mellom kvinner og menn har økt de siste årene, og forskjellen øker også med alderen.

Per juni i år var prosentandelen uføretrygdede kvinner historisk høy, med 12,5 prosent av alle kvinner i alderen 18 til 67 år. Andelen har økt med 0,3 prosentpoeng siden samme periode i fjor.

For å sammenligne var 8,5 prosent av alle menn uføretrygdet i den samme perioden. Denne andelen økte med 0,2 prosentpoeng.

Stor økning i Oslo

Ved utgangen av første halvår i år var det 29.496 personer som var uføretrygdet i Oslo. Det er 6,1 prosent av hovedstadens befolkning mellom 18 og 67 år, og det er en økning på 6,9 prosent i forhold til samme tid i fjor.

Økningen skyldes hovedsakelig de nye AAP-reglene fra 2018, som har medført at det er færre som mottar arbeidsavklaringspenger, og at overgangen av personer fra AAP til uføre har økt noe, ifølge Nav.

I Oslo øker andelen uføre mest blant aldersgruppene under 35 år.

— I hovedsak skyldes økningen blant unge diagnoser innen psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, samt medfødte misdannelser, sier Nav-direktør Sonja Skinnarland i Oslo.

NTB