ESA om Nav-saken: Krav om opphold i Norge er ikke i tråd med EØS-retten
Konflikten mellom trygdelovens bestemmelser og EØS-avtalen skaper usikkerhet og hindrer enkeltpersoner i å støtte seg på de rettighetene EØS-avtalen gir dem, heter det videre i brevet.

Trygdeloven skaper også uforholdsmessige begrensninger i retten til fri bevegelse, skriver overvåkingsorganet.

En måneds frist

Norge har fått frist til 11. april med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre, heter det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

ESA overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

Dømt for svindel

Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Siden 2012 anslås det at minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 idømt ubetinget fengsel.

Også straffereaksjoner basert på trygdelovens krav om opphold utgjør en uforholdsmessig begrensning av bevegelsesfriheten, ifølge ESA, som skriver at «sanksjoner mot personer som utøver sin rett til fri bevegelse, kan aldri være forholdsmessig».

NTB