12 prosent av kriminaliteten i Norge skjer i sentrale deler av Oslo
I perioden 2014—2019 har det særlig vært en nedgang i anmeldelser knyttet til vinningsforbrytelser (-25,9 prosent) narkotikaforbrytelser (- 27,3 prosent) og miljøkriminalitet (-34,5), mens det har vært en kraftig økning i anmeldelser knyttet til seksuallovbrudd (39,1) voldshendelser (23 prosent) og økonomisk kriminalitet (50 prosent), samt en viss økning i antall anmeldelser knyttet til arbeidsmiljø (7 prosent).

Voldssaker øker

Sammenlignet med året før var det i 2019 en betydelig nedgang i anmeldte seksuallovbrudd på (-16 prosent). Også antall anmeldelser knyttet til narkotikakriminalitet (-3,8), arbeidsmiljø (-6,1 prosent) og økonomisk kriminalitet (-9,7) går ned, mens voldsanmeldelser gikk opp med 3,6 prosent.

Økningen i voldssaker følger flere års vekst og skyldes mer avdekking av familievold og av barn som vitne til vold i familier, samt økning i anmeldelser av trusler og de minst alvorlige formene for vold (kroppskrenkelser), heter det i rapporten.

Det siste årene har vært en økning i antall personer under 18 år som er anmeldt for vold. Økningen i anmeldelser av fysisk vold fra 2018 til 2019 tilskrives i sin helhet vold med unge gjerningspersoner, mens det er nedgang i anmeldelser med eldre mistenkte

Basert på forventede trender har politidistriktet vært særlig oppmerksom på mulig vekst i voldelige konflikter i kriminelle ungdomsmiljøer, trusler formidlet på sosiale medier samt hatkriminalitet og vold i høyreekstreme miljøer. Det har også vært en spesiell innsats mot voldelige konflikter mellom gjenger og unge i risikosonen, særlig i innsatsområdet i Oslo sør, ifølge rapporten.

Færre drap

I 2019 ble det registrert fire drap i Oslo politidistrikt. Alle ofre var kvinner med relasjon til antatt gjerningsperson. Man må tilbake til 1994 for å finne et like lavt antall, også den gang var dette uvanlig lavt. Første del av 2000-tallet varierte antallet drap mellom 10—15 per år, for så å variere mellom fem og ti etter 2015.

Det er umulig å avgjøre om det lave antallet drap i 2019 er tilfeldig eller indikerer utviklingen framover, heter det i rapporten.

NTB