Mulla Krekar anker avgjørelsen om utlevering til Italia
Pågrepet da dommen falt

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

I kjennelsen fredag er det rettens syn at Krekar vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

— Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse, ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Tror ikke han risikerer dødsstraff

Krekar har trukket fram at en utlevering til Italia vil medføre risiko for at han derfra kan bli utlevert til Irak og der vil risikere dødsstraff.

I 2016 kom Oslo tingrett til at Krekars liv ikke er i alvorlig fare, og retten kan ikke se at vurderingen skal endres nå.

Kan bli lang prosess

Selv om Oslo tingrett har funnet at vilkårene for utlevering er til stede, kan saken ankes helt til Høyesterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

Mulla Krekar har sittet i varetekt siden pågripelsen i sommer. Han har anket avgjørelsen, men ikke fått medhold. Varetekten er i første omgang forlenget til 8. desember.

NTB